Všeobecné dodací a platební podmínky

RWMO, s.r.o.
Olomoucká 1290/79
627 00 Brno, Česká republika

 

1. Informace o firmě

Obchodní jméno: RWMO, s.r.o.
Sídlo: Olomoucká 1290/79
627 00 BRNO - Černovice
Česká republika
Tel.: (+420) 548 141 811
   
E-mail: rwmo@rwmo.cz
pro objednávky: info@tgdrives.cz
 
IČO: 47905743
DIČ: CZ47905743
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Brno, č.ú. 7412482001/5500
IBAN: CZ43 5500 0000 0074 1248 2001
SWIFT CODE: RZBCCZPP

 

2. Objednávky

Oficiálním prodejcem je firma
TG Drives, s.r.o.
Olomoucká 1290/79
627 00 Brno
Objednávky přijímá písemně (poštou nebo e-mailem na adresu: info@tgdrives.cz).
Objednávka musí obsahovat údaje nutné pro jednoznačnou identifikaci požadovaných výrobků,
objednavatele a pro vystavení daňového dokladu - faktury, zejména:

  • číslo objednávky a datum vystavení,

  • obchodní jméno a sídlo objednavatele, IČO, DIČ, bankovní spojení,

  • požadované typy výrobků a počet ks,

  • požadovaný termín a způsob dodání, místo dodání, liší-li se od sídla objednavatele,

  • jméno a podpis osoby oprávněné k vystavení objednávky a kontakt na ni.

3. Dodací podmínky

Běžná dodací lhůta na dodávky výrobků dle katalogu firmy RWMO®, s.r.o. je čtyři týdny.
Dodací lhůta počíná běžet dnem doručení objednávky firmě TG Drives, s.r.o.
Nemůže-li firma RWMO®, s.r.o. dodržet dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost firmě TG Drives, s.r.o. a ta následně písemně objednavateli včetně návrhu nového dodacího termínu do 10 pracovních dní od doručení objednávky.

4. Ceny

Ceny výrobků (v Kč/ks bez DPH) jsou uvedeny v oficiálním ceníku firmy RWMO®, s.r.o. a rozumí se při odběru v místě plnění. Ceny výrobků neuvedených v ceníku jsou smluvní a musí být dohodnuty písemnou formou.

5. Místo plnění

Místem plnění je SKLAD prodávajícího, tj. TG Drives, s.r.o., Olomoucká 1290/79, 627 00 BRNO - Černovice.

6. Datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP)

Není-li výslovně uvedeno jinak, je datem uskutečnění zdanitelného plnění den vyskladnění výrobků ze skladu firmy RWMO®, s.r.o.. Toto datum je též považováno za den dodání.

7. Záruční doba

Firma RWMO®, s.r.o. resp. prodejce firma TG Drives, s.r.o. poskytuje na  výrobky (není-li výslovně uvedeno jinak) záruku v délce 12 měsíců od data dodání (plnění). Záruka se nevztahuje na závady způsobené nedodržením provozních podmínek, neodbornou manipulací či vyšší mocí (požár, povodeň, úder blesku apod.).

8. Platební podmínky

Firma RWMO®, s.r.o. prodává své výrobky formou prodeje na zálohovou fakturu, dobírku nebo na fakturu se splatností 21 dní. Až do úplného zaplacení výrobků zůstávají tyto majetkem dodavatele - firmy RWMO®, s.r.o..

9. Reklamace

Reklamace kvantity dodaných výrobků musí být uskutečněna do 10 pracovních dní od data plnění.
Reklamace kvality kdykoli během záruční doby, avšak pokud možno neprodleně po zjištění závady.
Reklamace musí být uplatněna výhradně písemnou formou a musí obsahovat:
                                                              typ výrobku a jeho výrobní číslo (výrobní sérii),
                                                              číslo daňového dokladu-faktury,
                                                              popis reklamované skutečnosti a reklamovaný výrobek.
Reklamace je odeslána prodejci tzn. firmě TG Drives, s.r.o.
Firma TG Drives, s.r.o. nejpozději do 10 pracovních dní od data převzetí reklamace sdělí písemnou formou rozhodnutí o posouzení reklamace a způsobu jejího vyřízení.
POZOR: Reklamace nebude uznána v případě, že výrobek byl koupen na fakturu a tato nebyla zaplacena v termínu splatnosti!

 

10. Balení, obaly, doprava

Není-li způsob balení a dopravy zboží k zákazníkovi dohodnut zvláštním ujednáním, firma RWMO®, s.r.o. zajišťuje expedici svých výrobků těmito způsoby:

a) Osobní odběr s převzetím zboží ve firmě TG Drives, s.r.o. Olomoucká 1290/79 627 00 BRNO - Černovice Česká republika
Filtry typu L,M,N,C,S jsou opatřeny základním přebalem z vlnité lepenky s označením typu výrobku a výrobním číslem. Ostatní výrobky jsou bez základního přebalu a jsou označeny typem a sériovým číslem. Zákazníkovi není účtován manipulační poplatek.

b) Zásilka GEIS do max. 30kg na fakturu nebo na dobírku (max. hodnota faktury včetně DPH do 10.000,-Kč, doplatek 40,-Kč).
Výrobky jsou přepravovány v kartonových obalech se zajištěním pro přepravu křehkého zboží. Zákazníkovi je účtován manipulační poplatek za balení + cena dopravy dle hmotnosti a dalších poplatků (palivový příplatek, mýtné).


c) Zásilka je doručena  GEIS na paletě (veškeré dodávky nad 30kg) dle všeobecných podmínek garantovaných přepravcem s tím, že náklady za přepravu hradí odběratel přímo přepravci. Zboží je přepravováno v kartonových obalech nebo ve zvláštních přebalech na paletách. Odběrateli je účtován manipulační poplatek dle celkové hmotnosti výrobků a to:

 

- do 50kg 150,- Kč
- 50kg až 150kg 250,- Kč

(paleta není vratným obalem).

d) Zásilka s doručením do zahraničí 

a k těmto částkám bude připočtena cena dopravného dle místa doručení a tarifů dopravce.

11. Závěrečná ustanovení

Smlouvy a dodávky výrobků podléhají výhradně českému právu. Místem soudu je podle naší volby Brno.

12. Platnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nahrazují předchozí Všeobecné obchodní podmínky z 01/2006 a platí od 1.ledna 2020 do nahrazení novými obchodními podmínkami.

RWMO, s.r.o.
Olomoucká 1290/79
627 00 Brno
Česká republika
tel.:     (+420) 548 141 811
e-mail: rwmo@rwmo.cz

Vydáno 01/2020